عشق فقط میگه: تو مال منی.

عشق نمی پرسه اهل کجایی؟

 

                     فقط میگه: توی قلب من زندگی می کنی.

 

عشق نمی پرسه چه کار می کنی؟

 

                     فقط میگه: باعث می شی قلب من به ضربان بیافته.

 

عشق نمی پرسه چرا دور هستی؟

 

                     فقط میگه: همیشه با منی.

 

عشق نمی پرسه دوستم داری؟

 

                     فقط میگه: دوستت دارم